KREVENDE TID FOR HOUSE OF HOPE I LATVIA

  • utdrag fra Håp For Alle sin årsberetning 2022

Året 2021 var krevende, men Tatyana oppgir at det siste året (2022) har vært enda verre.

I tillegg til pandemien også har fått krigsfrykten, flyktninger som trenger hjelp og en kraftig prisstigning på over 20 %. House of Hope hjelper med mat og medisiner.  Staben tilbyr fortløpende hjelp og omsorg. Ved behov sørger de for henvisninger til jurist, psykolog, prest eller sosialarbeider.  Dette gjelder både for ungdommer og unge familier.

«4 ungdommer fra Ukraina kommer regelmessig til House of Hope.  En av dem er med i Hope21-prosjektet. Ei jente ble nødt til å forlate byen sammen med sine foreldre.  Hun skrev at hun var lei seg for å forlate verdens beste ungdomssenter. De unge flyktningene fra Ukraina er traumatiserte og følelsesmessige ustabile.  Vi bruker mye tid og energi på å støtte dem og dekke deres ulike behov.» 

Tatyana Makovey, leder av House of Hope (januar 2023)

Den økonomiske støtten til House of Hope kommer i det alt vesentligste fra Håp For Alle (2022: 90% av inntektene).  Håp For Alle støtter House of Hope regelmessig med dekning av utgifter til stipend i Hope21-prosjektet, aktivitetsutgifter for ulike grupper, lønnskostnader for ansatte og driftsutgifter for lokalene.

På bakgrunn av ovennevnte er det fantastisk å tenke på at hele virksomheten ved House of Hope – inkludert alle ovennevnte poster – drives for ca. kr 1,0 mill. pr år.

I tillegg til vår faste støtte har Håp For Alle i 2022 videreformidlet kr 53 500 til påkostning og renovering av eiendommen House of Hope. Siste året har disse midlene blitt benyttet til videre opprustning av uteareal, innredning av kriseleilighet og til nødvendig oppussing av utvendig trapp. Mye av det overførte beløpet til aktivitetsutgifter har siste året gått til merutgifter til matvarer. Vi har siste året i tillegg overført kr 10.450 til ekstra utgifter til mat.

Prosjekt: Hope21

Hope21 er et stipendprogram for ungdommer fra 14–21 år ved House of Hope. Målet vårt er at ungdommer skal finne motivasjon til å fullføre skolegangen, samtidig som de skal bygge karakter og bety noe for menneskene rundt seg. Ungdommene får et månedlig stipend på mellom 20–50 euro, samtidig som de må forplikte seg til skolegang, bli fulgt av ungdomsarbeider, deltar på samlinger og ikke minst må de være med å ta ansvar på senteret.

Det er 20 ungdommer med i programmet. I tillegg er 5 ungdommer kandidater som håper på plass i nær fremtid. I denne perioden viser også disse ungdommene om de har motivasjon og vilje til å ta del i Hope21-prosjektet.

Alle Hope21-ungdommene avsluttet skoleåret 2021/22 med suksess. Med vanskelige utgangspunkt er det er langt fra sikkert at det hadde vært mulig uten hjelp fra House of Hope.  

House of Hope opplever økt tilstrømning av ungdommer i vanskelige livssituasjoner. Mange er sultne og kommer til senteret for å få mat.  Staben hjelper ungdommer i krisesituasjoner, hjelper dem med studier, hjelper med ulike problemer og forebygger kriminalitet. 

House of Hope har nå 186 ungdommer på sine lister. Disse er i kontakt med senteret i ulike sammenhenger. Vanligvis kommer det nå 50–70 ungdommer når House of Hope er åpent: på tirsdag, torsdag og fredag, etter skoletid.  Mandag og tirsdag er det fotoklubb, kreativitetsgruppe, leksehjelp og krisehjelp.

Lyngdal Rotaryklubb støtter Hope21-arbeidet.

Prosjekt: Family Center

House of Hope Family Center er et sted hvor unge mødre skal kan ta med seg sine barn og få støtte, veiledning, et varmt måltid – og bli fulgt opp av noen som bryr seg. 

House of Hope “Family Center” er åpent hver tirsdag og onsdag kl. 10–13 for foreldre med små barn. På torsdager er det individuell oppfølgning. 

20 familier med små barn har fått regelmessig hjelp. Det er store utfordringer blant de unge familiene. 3 av mødrene som kommer regelmessig, har barn med autisme.  

Lyngdal Frikirke støtter dette prosjektet.

Økonomi

Virksomheten i Håp For Alle er basert på frivillig innsats og gaver. Det er ikke betalt godtgjørelse til styrets leder, styremedlemmer eller revisor. Alle reise- og overnattingsutgifter betales av den enkelte deltaker. Håp For Alle har ingen ansatte.

Samlede inntekter i 2022 er kr 898 893.

Med prisstigning på over 20% i Latvia og svært svak norske krone er det krevende å dekke de økende behov ved House of Hope. 

Ny støttespiller?

Håp For Alle har derfor behov for flere private givere og andre sponsoravtale.  Du blir fast giver ved å opprette en fast avtale på valgfritt beløp til Håp For Alle sin bankkonto 1503 22 37158.  Din støtte til arbeid er svært viktig. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. 

You Might Also Like